Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године, у просјеку су више за 0,5%, у односу на јул 2018. године више су за 0,4% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,0%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1% и цијене капиталних производа у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена као и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, више су за по 0,1%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 1,7%.


По областима индустријске производње, у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 2,6%; вађењу осталих руда и камена 2,1%; производњи папира и производа од папира 1,5%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, производњи електричне опреме по 0,3%; производњи прехрамбених производа, производњи машина и опреме Д.Н., производњи намјештаја по 0,2%; производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,1%.


Пад цијена у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године забиљежен је у областима: производња базних метала 9,2%; производња дуванских производа 2,8%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,7%; производња одјеће 0,6%; вађење руда метала, производња коже и производа од коже 0,4%; производња пића 0,3%; производња хемикалија и хемијских производа, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ