БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2019.

 

   

 

Билтен шумарства је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области шумарства и ловне привреде. Подаци се прикупљају сваке године сагласно Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период 2014 - 2018. година. Билтен се састоји од шест поглавља.


У поглављу Шумска привреда приказани су подаци о броју радника по мјесецима и дјелатностима и по квалификацији и стручности, подаци о броју и површини зграда шумарских предузећа, подаци о саобраћајницама, механизацији и превозним средствима, подаци о пошумљавању и искоришћавању шума, те подаци о производњи и продаји шумских сортимената у државним шумама.


У поглављу Шумски фонд приказани су подаци о површинама, дрвној залихи и запреминском прирасту по категоријама шума.


Поглавље Искоришћавање шума приказује податке о посјеченој бруто дрвној маси по извршиоцима сјече, по категоријама шума и врстама састојина, посјеченом дрвету у шуми и изван шуме, те о произведеним и продатим шумским сортиментима у државним шумама по намјени и врстама дрвећа.


У поглављу Подизање и гајење шума приказани су подаци о вјештачком пошумљавању, подизању и обнови шума, те подаци о њези и мелиорацији шума.


Поглављем Заштита шума представљају се подаци о штетама у државним шумама по узроцима (површина), затим штете од пожара у државним и приватним шумама (опожарена површина и посјечена дрвна маса), те посјечена дрвна маса по узроцима штете у државним шумама.


Поглављем Ловна привреда приказани су подаци о запосленимa, затим о ловачким објектима, ловцима и ловиштима те подаци о бројном стању живе и одстрељене дивљачи.