Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на јун 2018. године више су за 0,7% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,0%, цијене трајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,9%, цијене енергије су ниже за 0,4% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,3%; цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,3% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године остварен је раст цијена у: производња коже и производа од коже 1,9%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,3%; производња текстила 0,6%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; производња хемикалија и хемијских производа, производња машина и опреме Д.Н. 0,2%; вађење осталих руда и камена, производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%.


Пад цијена у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године забиљежен је у областима: производња пића 13,2%; остала прерађивачка индустрија 9,2%; производња електричне опреме 2,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; производња прехрамбених производа 0,6%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,5%; производња базних метала 0,4%; производња папира и производа од папира 0,3%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ