Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године, у просјеку су ниже за 1,9%, у односу на јун 2018. године ниже су за 0,5%, а у односу на децембар 2018. године више су за 0,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2019. године, у односу на мај 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 3,4%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%, док су цијене капиталних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 2,8%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 0,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производња дуванских производа 2,9%; производња базних метала 0,5%; производња текстила, производња електричне опреме по 0,3%; производња прехрамбених производа, поправка и инсталација машина и опреме по 0,2%; производња машина и опреме д.н. 0,1%.


Пад цијена у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 8,4%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 3,4%; производња папира и производа од папира 1,9%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; производња одјеће, производња хемикалија и хемијских производа по 0,8%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,7%; вађење осталих руда и камена 0,5%; производња коже и производа од коже, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала по 0,3%; вађење руда метала, производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у јуну 2019. године у односу на мај 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ