Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, у просјеку су ниже за 0,1%, у односу на мај 2018. године више су за 1,7% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,4% и цијене капиталних производа су ниже за 0,3%, док су цијене енергије, цијене интермедијарних производа и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 1,0%; цијене подручја (B) Вађење руда и камена су ниже за 0,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у мају 2019. године, у односу на април 2019. године остварен је раст цијена у: остала прерађивачка индустрија 7,2%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 4,1%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,9%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,7%; производња пића, производња хемикалија и хемијских производа 0,6%; производња прехрамбених производа, производња машина и опреме Д.Н. 0,3%; вађење осталих руда и камена 0,1%.


Пад цијена у мају 2019. године, у односу на април 2019. године забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 1,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,0%; производња електричне опреме 0,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; вађење руда метала, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у мају 2019. године, у односу на април 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ