Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2019. године у односу на април 2019. године, у просјеку су више за 0,7%, у односу на мај 2018. године више су за 1,8% и у односу на децембар 2018. године више су за 2,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,3%, цијене капиталних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, а цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у мају 2019. године у односу на април 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,6%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 2,9%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


Пад цијена у мају 2019. године у односу на април 2019. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,9%; производња прехрамбених производа, производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3% и производња одјеће 0,1%.


У преосталих 11 области индустријске производње цијене су у мају 2019. године у односу на април 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ