Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на април 2018. године више су за 2,0% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, цијене енергије у просјеку више су за 0,1%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже су за 0,6%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,4%, цијене капиталних производа ниже су за 0,3% и цијене интермедијарних производа ниже су за по 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 3,9%; цијене подручја (B) Вађење руда и камена су ниже за 3,5%, а цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године остварен је раст цијена у: производња текстила 4,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.


Пад цијена у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године забиљежен је у областима: остала прерађивачка индустрија 7,2%; вађење руда метала 4,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,9%; производња коже и производа од коже 1,5%; вађење осталих руда и камена 1,2%; производња електричне опреме 1,1%; производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; производња прехрамбених производа 0,5%; производња базних метала 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ