Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2019. године у односу на март 2019. године, у просјеку су више за 0,5%, у односу на април 2018. године више су за 3,7% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, цијене енергије просјеку су више за 1,2%, цијене капиталних производа више су за 0,6%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку ниже за 0,2%, а цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у априлу 2019. године у односу на март 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 2,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у априлу 2019. године у односу на март 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,3%; поправка и инсталација машина и опреме 1,5%; производња одјеће 1,4%; производња хемикалија и хемијских производа 1,2%; вађење руда метала 0,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%.


Пад цијена у априлу 2019. године у односу на март 2019. године забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 7,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,7%; производња папира и производа од папира 1,0%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,6%; вађење осталих руда и камена 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,3%; производња прехрамбених производа, производња базних метала и производња намјештаја 0,1%.


У преосталих четрнаест области индустријске производње цијене су у априлу 2019. године у односу на март 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ