Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на март 2018. године више су за 1,7% и у односу на децембар 2018. године више су за 2,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,1%, цијене интермедијарних производа су више за 0,5%, цијене енергије више су за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,3% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,8%; цијене подручја (B) Вађење руда и камена су више за 1,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ