Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године, у просјеку су више за 1,2%, у односу на март 2018. године више су за 5,6% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2019. године, у односу на фебруар 2019. године, цијене енергије у просјеку су више за 2,1%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,8%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,5%, док су цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија као и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су више за 1,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 3,1% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине су ниже за 2,2%.


По областима индустријске производње, у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 6,1%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 4,1%; производња одјеће 2,3%; производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,5%; производња коже и производа од коже 1,0%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,9%; производња прехрамбених производа 0,8%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године забиљежен је у областима: вађење угља и лигнита 6,1%; вађење осталих руда и камена 3,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,1%; производња базних метала 2,0%; вађење руда метала 1,0%; производња хемикалија и хемијских производа и производња машина и опреме Д.Н. 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ