Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у четвртом тромјесечју 2018. године у односу на четврто тромјесечје 2017. године има позитивну стопу раста од 3,7%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2018. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (А) Пољопривреда, шумарство и риболов за 6,5%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 5,0%, (F) Грађевинарство за 4,2%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 3,8%.   

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ