Класификација занимања (КЗБиХ-08)

 

Занимања

Класификација занимања (КЗБиХ-08) је обавезан статистички стандард, који се користи при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, посредовању и исказивању података важних за праћење стања и кретања на тржишту рада у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

 

КЗБиХ-08 се користи за разврставање послова и радних задатака у занимања у службеним, односно административним збиркама података (евиденције, регистри, збирке података) и у статистичким истраживањима, чиме се обезбјеђују конзистентни подаци за статистичко, аналитичко и истраживачко праћење структуре занимања активног становништва.

 

КЗБиХ-08 се заснива на усвојеној верзији Међународне стандардне класификације занимања 2008 (ознака: ISCO-08), која је усвојена у децембру 2007. Резолуцијом о усвајању Међународне стандардне класификације занимања, коју је припремио Административни савјет Међународне организације рада - ILO. 

 

Одлукa о увођењу и примјени класификације занимања Босне и Херцеговине, заједно са Структуром КЗБиХ-08, објављена је у "Службеном гласнику БиХ" бр. 100/10 oд 6. децембра 2010. године. Одлуком се утврђује да се КЗБиХ-08, као обавезан статистички стандард за разврставање послова и радних задатака у занимања у службеним, односно административним збиркама података и у статистичким истраживањима, почне примјењивати 1. јануара. 2011.

 

Шифарски попис занимања се периодично ажурира у складу са промјенама на тржишту рада.

 

 

Класификација занимања 2008 (КЗБиХ-08) Класификација занимања 2008 (КЗБиХ-08)

 

Шифарски попис занимања за Републику Српску Шифарски попис занимања за Републику Српску

 

Шифарски попис занимања за Републику Српску Азбучни попис занимања за Републику Српску

 

Методолошка објашњења Методолошка објашњења