Тромјесечни бруто домаћи производ, II тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у другом тромјесечју 2018. године у односу на друго тромјесечје 2017. године има позитивну стопу раста од 3,6%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у другом тромјесечју 2018. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 6,2%, (F) Грађевинарство за 5,3%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 4,1%, док је реално мања у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 2,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ