Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2018. године у односу на јул 2018. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на август 2017. године више су за 6,9% и у односу на децембар 2017. године више су за 3,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,3%, цијене капиталних производа, цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у августу 2018. у односу на јул 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 0,6%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у августу 2018. године у односу на јул 2018. године, остварен је раст цијена у: вађењу угља и лигнита (мрког угља) 3,1%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%; вађењу руда метала и производњи хемикалија и хемијских производа 0,3%; производњи прехрамбених производа 0,2%; производњи машина и опреме д.н. и производњи намјештаја 0,1%.


Пад цијена у августу 2018. године у односу на јул 2018. године забиљежен је у областима: производња папира и производа од папира 2,9%; производња одјеће 1,9%; производња коже и производа од коже 0,9%; вађење осталих руда и камена 0,8%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња базних метала 0,7%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,6%.


У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у августу 2018. године у односу на јул 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење