МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, јануар 2018.

 

     /

 

Подаци приказани у прегледу  званични су статистички подаци који се прикупљају и обрађују у складу са Статистичким програмом Републике Српске. Поред података које прикупља и обрађује Републички завод за статистику Републике Српске, у Прегледу се два пута годишње, у јануару и августу, објављују подаци Завода за запошљавање и, у оквиру посебног поглавља, подаци Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

 

Мјесечни подаци статистика спољне трговине су претходни подаци и евентуалне извршене исправке означавају се у Прегледу у којем је извршена исправка. 

 

У табелама изложени су основни подаци из текућег периода са упоредним прегледом података из претходног  периода с циљем да се задовоље основне потребе широког круга корисника.

 

Годишње серије обухватају пет посљедњих узастопних година, тромјесечне осам посљедњих узастопних тромјесечја, а мјесечне серије обухватају период од тринаест посљедњих мјесеци.

 

Помоћу методе индекса у табеларном и графичком приказу, приказане су релативне промјене вриједности обиљежја у различитим временским тренуцима као оригиналне серије. Само у неким поглављима, помоћу методе декомпозиције временских серија приказане су цикличне и сезонске компоненте.

 

Подаци који се дају по одређеним нивоима класификације дјелатности, исказани су према КД БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара  ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev.2.