ЖИВОТНА СРЕДИНА, билтен број 1

 

Имајући у виду све већи значај и потребу за подацима из ове области, Републички завод за статистику припремио је публикацију која корисницима пружа увид у низ директних и индиректних података о стању животне средине у Републици Српској.


Подаци су подијељени у шест поглавља и представљени табеларно и графички, а односе се на период 2012-2015. година.


Прво поглавље садржи опште статистичке податке који корисницима пружају могућност израчунавања индикатора животне средине. Друго поглавље даје кратак увид у основне податке статистике животне средине. У трећем поглављу представљени су подаци статистике отпада, док четврто поглавље приказује податке статистике вода. У петом поглављу представљени су подаци о емисији гасова стаклене баште по секторима и према појединачним гасовима. Шесто поглавље садржи податке из других статистичких области, који омогућавају свеобухватнији приказ стања животне средине (пољопривреда, шумарство, енергетика, саобраћај, истраживање и развој и правосуђе).