Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2024.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, у просјеку су ниже за 0,1%, у односу на март 2023. године више су за 0,2% и у односу на децембар 2023. године више за 1,9%.

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 5,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су 0,5%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, док су цијене енергије као и цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,9%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена као и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,5%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку ниже за 1,1%.

По областима индустријске производње, у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, забиљежен је раст цијена у областима: Поправка и инсталација машина и опреме 9,0%; Производња одјеће 4,9%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,7%; Производња осталих производа од неметалних минерала 2,5%; Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,3%; Вађење осталих руда и камена 2,0%; Производња производа од гуме и пластичних маса 0,6%; Производња коже и производа од коже 0,5%; Производња машина и опреме д.н, Производња намјештаја 0,2%; Производња папира и производа од папира 0,1%.

Пад цијена у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године забиљежен је у областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,1%; Производња прехрамбених производа 0,9%; Производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,5%; Производња текстила 0,4%; Производња хемикалија и хемијских производа, Производња базних метала, Производња електричне опреме 0,2%; Производња пића, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.

У преосталих пет области индустријске производње цијене у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ