Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у првом тромјесечју 2023. године, у односу на прво тромјесечје 2022. године, износио је 0,9%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2023. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 8,4%, (M,N) Стручне, научне и техничке дјелатности; Административне и помоћне услужне дјелатности за 7,4%, (F) Грађевинарство за 7,3%, док је реални пад бруто додате вриједности забиљежен у подручјима: (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине за 1,2% а од тога у (C) Прерађивачка индустрија за 3,1%.  

 

Серија података према ESA 2010 од првог тромјесечја 2006. године, може да се преузме у бази података

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ