Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године, у просјеку су ниже за 1,5%, у односу на април 2022. године више су за 5,7%, a у односу на децембар 2022. године ниже су за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 3,4%, цијене енергије више су за 0,5%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 2,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 1,1% и цијене капиталних производа ниже су за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 9,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 4,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 1,2%.


По областима индустријске производње, у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године остварен је раст цијена у областима: Остала прерађивачка индустрија 5,3%; Производња електричне опреме 4,2%; Производња текстила 2,6%; Производња намјештаја 1,4%; Производња осталих производа од неметалних минерала 1,2%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,6%; Производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; Производња прехрамбених производа 0,2%.


Пад цијена у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 12,2%; Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 9,2%; Производња хемикалија и хемијских производа 7,6%; Производња базних метала 6,3%; Вађење руда метала 6,0%; Производња папира и производа од папира 3,6%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,7% и Производња пића 0,4%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у априлу 2023. године, у односу на март 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ