Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, у просјеку су више за 1,2%, у односу на март 2022. године више су за 11,9%, док су у односу на децембар 2022. године више за 4,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, цијене енергије у просјеку су више су 1,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,8%, цијене капиталних производа више су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 6,8%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 3,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,4%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку ниже за 0,5%.

По областима индустријске производње, у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, забиљежен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,8%; Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,8%; Производња прехрамбених производа 2,4%; Производња одјеће 2,0%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%; Производња хемикалија и хемијских производа 1,4%; Производња коже и производа од коже 1,2%; Производња пића 0,6%; Штампање и умножавање снимљених записа 0,4%; Вађење осталих руда и камена 0,3%; Поправка и инсталација машина и опреме 0,2%.

Пад цијена у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године забиљежен је у областима: Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,9%; Производња папира и производа од папира 2,8%; Производња производа од гуме и пластичних маса 2,3%; Вађење руда метала 0,9%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,8%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%; Производња машина и опреме д.н. 0,4%; Производња текстила 0,1%.

У преосталих десет области индустријске производње цијене у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ