Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2022. године, у односу на четврто тромјесечје 2021. године, износио је 1,8%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2022. године реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (J) Информације и комуникације за 7,9%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 4,9% и (R, S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности за 3,7%, док је реални пад забиљежен у подручјима: (A) Пoљопривреда, шумарство и риболов за 3,4%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 1,7%.

Серија података према ESA 2010 од првог тромјесечја 2006. године, може да се преузме у бази података.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ