Финансијска статистика образовања, 2021.

 

Образовање

 

 

 

 

Републички завод за статистику објављује податке о издацима за формално образовање у Републици Српској у 2021. години, добијене на основу спроведеног истраживања финансијске статистике образовања.

Приказани су подаци о јавним издацима за формално образовање према нивоима образовања и издацима за образовне установе према изворима средстава, сврси потрошње и нивоима образовања.

Јавни издаци за формално образовање у Републици Српској у 2021. години износили су 518 781 035 КМ или 4,1% бруто домаћег производа. Издаци за формално образовање у бруто домаћем производу мањи су за 0,1% у односу на 2020. годину.

Од укупног износа јавних издатака за формално образовање, 96,0% било је алоцирано директно образовним установама, док се преосталих 4,0% oдносило на плаћања појединцима/домаћинствима и привaтним тијелима.

Од 20 865 242 КМ јавних издатака, већина плаћања појединцима/ домаћинствима и приватним тијелима односило се на високо образовање (51,6%) и основно образовање (41,9%).

Укупно јавни, приватни издаци и средства из иностранства за образовне установе у 2021. години износили су 557 878 036 КМ или 4,4% бруто домаћег производа.

Од укупног износа издатака за образовне установе, јавни издаци били су 89,3%, приватни издаци 10,3%, а 0,4% су била плаћања из иностранства.


У структури укупних издатака за образовне установе, издаци за предшколско образовање учествовали су са 9,3%, основно образовањe 44,8%, средње образовање 19,4% и високо образовање 26,5%.

Укупни издаци за формално образовање према сврси потрошње, који представљају суму јавних издатака, приватних издатака, средстава из иностранства за образовне установе и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа у 2021. години износили су 578 665 423 КМ.

Од укупног износа издатака за образовање 574 815 021 КМ или 99,3% односило се на текуће издатке (материјалне трошкове, бруто плате и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа), а 3 850 402 КМ или 0,7% на капиталне издатке.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ