Тромјесечни бруто домаћи производ, друго тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у другом тромјесечју 2022. године, у односу на друго тромјесечје 2021. године, износио је 4,7%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у другом тромјесечју 2022. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 10,2%, (R,S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности за 7,6%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 4,8%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 5,9%.

Серија података према ESA 2010 од првог тромјесечја 2006. године, може да се преузме у бази података.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ