Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године, у просјеку су више за 2,4%, у односу на јул 2021. године више су за 22,8%, a у односу на децембар 2021. године више су за 13,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године, цијене енергије у просјеку су више за 13,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 2,8%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,5%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 0,5%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2022. године, у односу на јун 2022, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 2,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,3%, и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 5,2%.


По областима индустријске производње, у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 15,1%, Производња хемикалија и хемијских производа 11,3%, Вађење угља и лигнита 9,6%, Производња базних метала 5,2%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 3,4%, Производња намјештаја 2,9%, Производња коже и производа од коже 1,7%, Вађење осталих руда и камена 1,3%, Производња производа од гуме и пластичних маса 1,0%, Производња пића 0,8%, Производња прехрамбених производа 0,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%, Производња електричне опреме 0,3%.


Пад цијена у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године забиљежен је у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,8%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,1%, Вађење руда метала 0,9%, Производња машина и опреме Д.Н. 0,5%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у јулу 2022. године, у односу на јун 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ