Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године, у просјеку су више за 2,6%, у односу на новембар 2020. године више су за 14,5%, док су у односу на децембар 2020. године више за 14,4%.

Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године, цијене енергије у просјеку су више за 17,4%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,9%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,5%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,3%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,7%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 7,0%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 2,5%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку више за 0,3%.

По областима индустријске производње, у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 20,4%, Вађење руда метала 8,8%, Производња електричне опреме 4,2%, Производња машина и опреме Д.Н. 2,6%, Производња коже и производа од коже 2,3%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,9%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,9%, Производња прехрамбених производа 1,2%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,3%, Производња папира и производа од папира и Производња намјештаја по 0,1%.

Пад цијена у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Производња базних метала 0,4% и Производња хемикалија и хемијских производа 0,1%.

У преосталих десет области индустријске производње цијене у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ