Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2021. године у односу на јул 2021. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на август 2020. године више су за 3,5%, док су у односу на децембар 2020. године више за 2,7%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2021. године у односу на јул 2021. године, цијене капиталних производа више су за 0,5%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу остале су непромијењене, док су цијене енергије у просјеку ниже за 0,4%, а цијене интермедијарних производа ниже за 0,3%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2021. године у односу на јул 2021. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 5,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 4,8%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.

 

По областима индустријске производње, у августу 2021. године у односу на јул 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња моторних возила, приколица и полуприколица 12,2%, Производња коже и производа од коже 7,2%, Поправка и инсталација машина и опреме 1,3%, Производња пића 1,1%, Вађење осталих руда и камена 1,0%,  Производња текстила 0,9%, Производња папира и производа од папира 0,8%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,8%, Остала прерађивачка индустрија 0,4%, Производња намјештаја 0,3% и Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,2%.

 

Пад цијена у августу 2021. године у односу на јул 2021. године забиљежен је у областима: Вађење угља и лигнита (мрког угља) 12,7%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,7%, Производња дуванских производа 4,3%, Производња машина и опреме Д.Н. 0,4%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,4%, Производња прехрамбених производа 0,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%, Производња  рачунара, електронских и оптичких производа 0,2%, Штампање и умножавање снимљених записа 0,1% и Производња одјеће 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ