Анкета о потрошњи домаћинстава

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику од првог априла 2021. године спроводиће пету по реду Анкету о потрошњи домаћинстава.

 

Ријеч је о изуетно важној анкети, која се користи као извор података за мјерење животног стандарда, сиромаштва и основних индикатора социјалне укључености. Осим тога, њоме се прикупљају подаци о потрошњи домаћинстава, приходима и расходима, односно подаци о основним елементима личне потрошње.

 

Анкета обезбјеђује и податке о битним показатељима животног стандарда као што су услови становања, снабдјевеност трајним потрошним добрима, начину загријавања стана, путовањима, као и основне податке о демографским, економским и социјалним карактеристикама домаћинстава.

 

У анкети се примјењује метод вођења дневника и метод интервјуа на бази упитника. Подаци се прикупљају континуирано 12 мјесеци (календарска година) путем сљедећа 4 упитника:

 

1. Дневник набавки (HBS/1), који домаћинства користе да свакодневно, у периоду од 14 дана, уписују количине и вриједности купљених производа, као што су храна, пиће и дуван, али и осталих производа и услуга која домаћинство обично користи (трошкови за превоз, лична хигијена, књиге, новине и др).

 

2. Дневник о потрошњи из властите производње (HBS/1А), у који домаћинство свакодневно, у периоду од 14 дана, уписује утрошене/конзумиране количине и процијењене вриједности производа које је само произвело.

 

3. Завршни интервју (HBS/2), којим се прикупљају подаци о члановима домаћинства, о издацима домаћинства за становање, набавку трајних потрошних добара и непрехрамбених производа (намјештај, услуге, одјећа и обућа, здравље, транспорт и телекомуникације, слободно вријеме и рекреација, култура и образовање), као и подаци о приходима и инвестицијама домаћинства.

 

4. Здравство и социјална укљученост (МS-1), којим се прикупљају подаци о здравственом стању и услугама, задовољству животом, материјалној ускраћености и питања о дјеци. Овај упитник базиран је на питањима из ЕУ-SILC анкете.

 

У Републици Српској биће анкетирано око 3 500 домаћинстава и на терену ће бити ангажовано 30 акредитованих анкетара.

 

Прикупљени подаци за домаћинства су повјерљиви подаци и користиће се искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Законом о статистици БиХ ( „Службени гласник БиХ", број 26/04) и Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ", број 49/06).

 

Због изузетног значаја који ова анкета има, позивамо домаћинства да се одазову анкетирању и помогну у њеној реализацији.