Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,1% и у односу на децембар 2018. године, у просјеку су више за 0,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 1,1% и цијене енергије ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 1,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 0,5%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године остварен је раст цијена у областима: производња хемикалија и хемијских производа 2,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,2%; производња пића 0,5%; вађење осталих руда и камена, производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%, производња папира и производа од папира 0,1%.


Пад цијена у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године забиљежен је у областима: производња моторних возила, приколица и полуприколица 4,8%; производња коже и производа од коже 2,3%; вађење руда метала, производња електричне опреме по 1,5%; производња прехрамбених производа 1,0%, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,5%, производња машина и опреме Д.Н. 0,4%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ