Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, у просјеку су више за 0,1%, у односу на септембар 2018. године ниже су за 0,5%, а у односу на децембар 2018. године више су за 1,3%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,3%, цијене енергије, цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу остале су непромијењене, док су цијене интермедијарних производа у просјеку ниже за 0,1%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 0,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производњи одјеће 6,4%; вађењу угља и лигнита (мрког угља) 0,7%; производњи коже и производа од коже као и производњи базних метала по 0,5%; вађењу осталих руда и камена 0,3%; производњи прехрамбених производа 0,2%; производњи текстила 0,1% и производњи производа од гуме и пластичних маса 0,1%.

 

Пад цијена у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, забиљежен је у областима: производња хемикалија и хемијских производа 0,4%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја, производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1% и поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.  

 

У преосталих седамнаест области индустријске производње цијене су у септембру 2019. године у односу на август 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ