Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2019. године у односу на прво тромјесечје 2018. године има позитивну стопу раста од 2,0%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2019. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 8,8%, (J) Информације и комуникације за 4,1% и (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 3,8%, док је реално мања у подручјима (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 5,6% а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 7,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ