Публикације

 

 

Поред прикупљања и обраде података, публиковање је једна од три најважније редовне дјелатности Завода. У посљедњих неколико година публиковање статистичких издања Завода доживјело је праву експанзију, те можемо слободно рећи да је то област у којој се у Заводу највише напредовало. Завод је постао врло реномиран издавач, регистрован у Министарству просвјете и културе Републике Српске. За разлику од почетака рада Завода, када су се публиковала само кратка и малобројна саопштења и билтени, данас Завод издаје преко четири стотине разних публикација у једној години.

Неке од значајних и популарнијих комплексних публикација су:

Статистички годишњак који, уједно, представља најсложенију публикацију Републичког завода за статистику, јер садржи (на преко 580 страница) бројне статистичке податке из свих области привредног, политичког, економског и друштвеног живота у Републици Српској, од 1996. године до посљедње обрађиване године. Објављује се као двојезично издање, као што су и сва друга издања Завода.

Ово је Република Српска је посебно издање Завода у којем се приказују резултати истраживања, у краткој форми, на једноставнији и сликовитији начин. Публикација излази од 2008. године и једино она се објављујуе у два издања, тј. посебно се објављује српска, а посебно енглеска верзија.

Градови и општине Републике Српске је комплексна публикација која на систематичан начин, у оквиру 19 поглавља, на преко 260 страница приказује прикупљене и обрађене податке за ниво градова и општина Републике Српске.

Индикатори одрживог развоја Републике Српске је публикација која корисницима пружа увид у Програм Уједињених нација за одрживи развој до 2030. године, која треба да их упозна са његовим циљевима, као и индикаторима којима се прати испуњеност тих циљева. Објављивањем показатеља који се односе на Републику Српску, Завод настоји да одговори на потребе за системским приказом стања у областима које су од кључне важности за одрживи развој.

Ова публикација би требало да послужи као основа за анализу, креирање, те спровођење политика усмјерених ка рјешавању изазова, као што су квалитет живота и благостање, здравље, образовање, климатске промјене, родна равноправност, ефикасне и одговорне инстутуције и друго.

Представљени индикатори приказани су на основу расположивих података чији извор су редовне статистичке активности које спроводи Завод, а у публикацији су представљени и подаци који су прикупљени од других институција Републике Српске.

Мјесечни статистички преглед је мјесечна публикација у којој се на систематичан начин објављују подаци који се прате у мјесечној, тромјесечној, полугодишњој и годишњој периодици: становништво, плате, запосленост и незапосленост, бруто домаћи производ, цијене, пољопривреда и шумарство, индустрија, грађевинарство, спољна трговина, дистрибутивна трговина, угоститељство, туризам, саобраћај и везе.

Жене и мушкарци Републике Српске је јединствено издање које приказује податке и показатеље важне за разумијевање и праћење промјена везаних за питања једнакости и равноправности жена и мушкараца у друштву. Публикација се објављује у двогодишњој периодици и садржи избор статистичких података које прикупља, обрађује и објављује Републички завод за статистику, као и податке других овлашћених органа и организација за производњу статистике у Републици Српској те податке из евиденција других административних извора. Објављивањем података разврстаних по полу и у временским серијама настојимо да одговоримо на потребе корисника и допринесемо развоју капацитета за прикупљање, анализу и дисеминацију гендер статистике те подстакнемо њену широку употребу у креирању и спровођењу родно осјетљивих политика, програма и мјера.

Осим ових издања, Завод редовно издаје годишње статистичке билтене за око 25 статистичких области, потом статистичка саопштења (мјесечна, тромјесечна, полугодишња, годишња и вишегодишња) и то преко 420 издања током године, затим методологије, пригодне текстове, посебна издања и сл.

Треба још напоменути да Завод своје обимније публикације објављује у штампаном облику и електронски, путем званичног веб-сајта Завода. Општи тренд у свијету је електронско публиковање, а Завод који тежи да слиједи новости и позитивне промјене, успјешно се, и на вријеме, прилагодио таквим савременим токовима.

 

Списак публикација које Републички завод за статистику објављује у току календарске године, можете наћи у Календару публиковања.