Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2017. године, у односу на новембар 2017. године, у просјеку су ниже за 0,2% и у односу на децембар 2016. године више су за 3,2%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, цијене енергије, у просјеку су више за 1,2%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,6%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 1,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 2,0%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже за 0,1%.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године остварен је раст цијена у: производњи осталих производа од неметалних минерала 6,8%; производњи коже и производа од коже 2,0%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 1,0%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,5%; вађењу угља и лигнита (мрког угља) 0,3%; производња електричне опреме 0,1%.    

 

Пад цијена у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године остварен је у областима: вађење руда метала 2,2%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,3%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,2%; производња прехрамбених производа 1,0%; производња хемикалија и хемијских производа 0,8%; производња базних метала 0,6%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%.

 

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење