Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године, у просјеку су ниже за 0,7%, у односу на фебруар 2022. године више су за 13,3%, a у односу на децембар 2022. године више су за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,8%, цијене интермедијарних производа више су за 0,2%, цијене енергије у просјеку су ниже за 7,5%, цијене капиталних производа ниже су за 0,2% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 4,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 13,3% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године остварен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 4,8%; Производња производа од гуме и пластичних маса 3,8%; Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,2%; Производња коже и производа од коже 1,7%; Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,3%; Производња машина и опреме д.н. 1,0%; Производња намјештаја 0,8%; Производња пића као и Производња базних метала 0,6%; Вађење осталих руда и камена 0,1%.


Пад цијена у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 18,6%; Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 9,5%; Производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,1%; Производња осталих производа од неметалних минерала 0,7%; Производња прехрамбених производа 0,4%; Производња папира и производа од папира 0,1%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у фебруару 2023. године, у односу на јануар 2023. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ