Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2022.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на новембар 2021. године више су за 18,8%, док су у односу на децембар 2021. године више за 17,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку више су за 1,9%, цијене капиталних производа у просјеку више за 1,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку више за 0,7%, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,1%, док су цијене енергије у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 7,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,4%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку ниже за 4,8%.


По областима индустријске производње, у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године раст цијена остварен је у сљедећим областима: Производња хемикалија и хемијских производа 11,2%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,2%, Производња машина и опреме Д.Н. 3,6%, Производња електричне опреме 1,8%, Производња базних метала 1,7%, Производња намјештаја 1,4%, Производња прехрамбених производа 1,0%, Производња папира и производа од папира 0,8%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.


Пад цијена у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године забиљежен је у областима: Вађење руда метала 6,9%, Производња текстила 6,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,3%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,7%, Производња коже и производа од коже 1,0%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ