Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2022.

 

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2022. године у односу на јул 2022. године више су за 0,3%, у односу на август 2021. године више су за 22,9%, док су у односу на децембар 2021. године више за 18,0%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2022. године у односу на јул 2022. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 3,0%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 2,3%, цијене капиталних производа више су за 2,2%, цијене интермедијарних производа више су за за 0,5%, док су цијене енергије у просјеку ниже за 0,9%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2022. године у односу на јул 2022. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (С) Прерађивачка индустрија више су за 1,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена остале су исте, док су цијене подрчја  (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку ниже за 1,7%.

 

По областима индустријске производње, у августу 2022. године у односу на јул 2022. године, забиљежен је раст цијена у областима: Производња намјештаја 3,1%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,4%, Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,3%, Производња прехрамбених производа 2,2%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,0%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,5%, Вађење осталих руда и камена 1,4%, Производња папира и производа од папира 1,2%, Производња  рачунара, електронских и оптичких производа 1,1%, Производња пића 0,8%, Производња текстила 0,7%, Поправка и инсталација машина и опреме 0,5%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,4%, Производња машина и опреме Д.Н. 0,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%, Штампање и умножавање снимљених записа 0,1%, Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,1%. 

 

Пад цијена у августу 2022. године у односу на јул 2022. године забиљежен је у областима: Производња електричне опреме 6,5%,  Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 1,7%, Производња коже и производа од коже 1,5%, Производња одјеће 1,4%, Вађење руда метала 0,3%, Производња базних метала 0,2%.

 

У преосталих шест области индустријске производње цијене у августу 2022. године у односу на јул 2022. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ