Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2021. године, у односу на треће тромјесечје 2020. године, износио је 6,1%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2021. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 12,0%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 9,0%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 9,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ