Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2021. године, у односу на септембар 2021. године, у просјеку су више за 3,1%, у односу на октобар 2020. године више су за 11,1%, док су у односу на децембар 2020. године више за 11,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2021. године, у односу на септембар 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку више за 4,2%. цијене енергије у просјеку су више за 2,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,5%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2021. године, у односу на септембру 2021, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 3,2%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,4%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 3,0%.


По областима индустријске производње, у октобру 2021. године, у односу на септембру 2021. године остварен је раст цијена у сљедећим областима: Производња базних метала 23,3%, Вађење угља и лигнита (мрког угља) 15,2%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 4,2%, Производња производа од гуме и пластичних маса 4,1%, Производња прехрамбених производа 2,1%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,0%, Производња коже и производа од коже 0,7%, Производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,5%, Производња пића 0,3%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,2% и Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.


Пад цијена у октобру 2021. године, у односу на септембар 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,0%, Производња хемикалија и хемијских производа 1,1%, Производња папира и производа од папира 1,1%, Производња машина и опреме Д.Н. 0,6%, Производња електричне опреме 0,5%, Производња одјеће 0,5%, Производња намјештаја 0,3% и Вађење руда метала 0,1%.


У преостале четири области индустријске производње цијене у октобру 2021. године, у односу на септембар 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ