Истраживање и развој, 2020.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2020. години било је запослено 847 особа, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега je 47,3% женa. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да је у 2020. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја било запослено 605,3 особа.

У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, билo je ангажованo 255 особa, од чега је 129 жена. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме биле је ангажовано 79,6 особа.

Од укупног броја запослених, највеће учешће имају истраживачи (66,1%), техничко особље (20,1%) и остало особље (13,8%).

Највећи број истраживача запослен je у сектору високог образовања (81,1%), пословном сектору (10,9%) и државном сектору (8,0%). У непрофитном сектору није било запослених и ангажованих истраживача.


Када се посматра област истраживања и развоја, највећи број истраживача запослен је у области Инжењерство и технологија (47,0%).

У укупном број ангажованих на пословима истраживања и развоја највеће учешће имају истраживачи, 78,0%. Највећи број истраживача ангажован је у сектору високог образовања, 82,4%.


Када се посматра област истраживања, највише истраживача ангажовано је у области Медицинске и здравствене науке.

Бруто домаћи издаци за ИР у 2020. години износили су 20 289 000 КМ, од тога су текући издаци 15 820 000 КМ (78,0%), а инвестициони издаци 4 469 000 КМ (22,0%).


Половина бруто домаћих издатака је у области Инжењерство и технологија (56,0%). Област истраживања и развоја одређена је према претежној области, односно области у којој ради највећи број запослених на пословима истраживања и развоја.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ