Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, у просјеку су више за 1,1%, у односу на септембар 2020. године више су за 4,4%, док су у односу на децембар 2020. године више за 3,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, цијене капиталних производа више су за 4,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,6%, цијене енергије више су за 1,0%, цијене интермедијарних производа више су за 0,6%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу више за 0,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 0,4%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене. Цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 7,3%.

По областима индустријске производње, у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, забиљежен је раст цијена у сљедећим областима: Штампање и умножавање снимљених записа 7,7%, Производња одјеће 4,9%, Производња папира и производа од папира, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа, Поправка и инсталација машина и опреме по 2,2%, Производња прехрамбених производа 2,1%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,8%, Вађење угља и лигнита и Производња базних метала по 1,3%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,0%, Производња текстила 0,8%, Производња коже и производа од коже и Производња осталих производа од неметалних минерала по 0,7%, Производња производа од гуме и пластичних маса и Производња електричне опреме по 0,5% и Производња хемикалија и хемијских производа 0,3%.

Пад цијена у септембру 2021. године у односу на август 2021. године забиљежен је у сљедећим областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,3%, Вађење осталих руда и камена 0,6%, Остала прерађивачка индустрија 0,3% и Вађење руда метала 0,2%.

У преосталих девет области индустријске производње цијене у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ