Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на септембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,7% и у односу на децембар 2019. године, ниже су за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,5%, цијене енергије, као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за по 0,2% и цијене интермедијарних производа, као и цијене капиталних производа више су за по 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,5%; производња одјеће 3,1%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,4%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,3%; производња прехрамбених производа, производња базних метала по 0,4%; вађење осталих руда и камена 0,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња хемикалија и хемијских производа, производња намјештаја, поправка и инсталација машина и опреме по 0,2%; производња пића, производња папира и производа од папира и производња машина и опреме д.н. по 0,1%.


Пад цијена у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, забиљежен је у областима: производња осталих производа од неметалних минерала 1,8%; производња коже и производа од коже 1,5%; остала прерађивачка индустрија 0,9%; вађење руда метала 0,5% и производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,3%.


У преосталих десет области индустријске производње, цијене су у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ