Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци), 2021.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2021. години, било је 8 361 активнo предузећe и 18 762 предузетника који тржишно послују, од чега је 30,8% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од око 194 хиљадe запослених лица, 40,1% ангажовано у подручјима индустрије.

Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 30 410 КМ и Вађење руда и камена, 28 040 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 10 440 КМ.

У стварању додате вриједности по факторским трошковима, највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 24,8%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 22,5%, и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 9,4%.

Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Пословање некретнинама, 86 782 КМ, затим у подручјима Информације и комуникације 79 136 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација , 76 897 КМ.

Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2021. години износила је 16,5%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 57,0%, Информације и комуникације 40,2%, Умјетност, забава и рекреацијa 33,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ