Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, у просјеку су ниже за 0,1%, у односу на јул 2019. године ниже су за 0,4% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,4%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%, док су цијене енергије као и цијене капиталних производа у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена као и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су ниже за по 0,1% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, забиљежен је раст цијена у производњи коже и производа од коже 3,3%, производњи папира и производа од папира 2,1%; производњи намјештаја 0,4%; производњи базних метала, прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 0,3%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, забиљежен је у областима: производња одјеће 1,6%; вађење осталих руда и камена 1,3%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 1,2%; производња хемикалија и хемијских производа 0,8%; производња прехрамбених производа 0,4%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња електричне опреме, поправка и инсталација машина и опреме по 0,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња производа од гуме и пластичних маса, производња машина и опреме д.н. по 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње, цијене су у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ