Листа отпада

 

ОтпадУ складу са препорукама и стандардима садржаним у европској Регулативи о статистици отпада (2150/2002/EC), подаци о насталом отпаду прикупљају се и представљају по економским дјелатностима (агрегираним тамо гдје постоји потреба) и врсти отпада. Опасни и неопасни отпад класификован је према шифрама Европског статистичког каталога отпада (EWC-Stat).

 

Примјеном кореспондентних табела, успостављена је веза између Листе отпада и Европског статистичког каталога отпада.


Према Листи отпада, отпад се сврстава у двадесет група према особинама и дјелатности из које потиче. Групе отпада и појединачни назив отпада означени су шестоцифреним бројевима. Прве двије цифре означавају дјелатност из које потиче отпад. Друге двије цифре означавају процес у коме је отпад настао. Задње двије цифре означавају дио процеса из кога отпад потиче.

 


Опасни отпад има ознаку звјездице (*).

 

Листа отпада Листа отпада