Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, у просјеку су више за 0,3%, и у односу на децембар 2016. године више за 2,8%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2017. године, у односу на новембар 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,5%, цијене интермедијарних производа више су за 0,3%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,6%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у децембру 2017. у односу на новембар 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 5,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена као и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,3% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у децембру у 2017. године у односу на новембар 2017. године, остварен је раст цијена у: прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 5,4%; вађењу осталих руда и камена, производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,3%; вађењу руда метала 0,7%; производњи папира и производа од папира 0,6%; производњи одјеће, производњи електричне опреме, производњи машина и опреме Д.Н. 0,2%; производњи прехрамбених производа, преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, производњи моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.

 

Пад цијена у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године остварен је у областима: производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,2%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,8%; производња коже и производа од коже 0,7%; производња базних метала 0,6%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%; производња производа од гуме и пластичних маса, поправка и инсталација машина и опреме 0,2%, производња хемикалија и хемијских производа 0,1%.  

 

У преосталих девет области индустријске производње цијене су у децембру 2017. године у односу на новембар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење