Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2016.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2016. године, у односу на новембар 2016. године, у просјеку су више за 0,9%, и у односу на децембар 2015. године више су за 1,8%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, цијене енергије као и цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,1%, цијене капиталних производа више за 0,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,4%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 5,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,8%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација просјеку у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 10,6%; вађењу руда метала 6,0%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 2,6%;  производњи коже и производа од коже 1,0%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,9%; производњи базних метала 0,8%; производњи  рачунара, електронских и оптичких производа 0,5% и производња пића 0,1%.

 

Пад цијена у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године остварен је у областима: остала прерађивачка индустрија 2,0%; производња прехрамбених производа 0,6%; производња одјеће као и производња папира и производа од папира 0,3%; вађење угља и лигнита (мрког угља), прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала и производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,1%.

 

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године, у просјеку су остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење